fredag 15 april 2011

Odd Molly - pressmeddelande


Kommuniké från årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 14 april 2011

Vid årsstämma i Odd Molly International AB idag fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2010. Stämman beslutade att en utdelning om 4,50 kronor (3,50) ska utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2010, styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna Christer Andersson, Mia Arnhult, Karin Jimfelt-Ghatan, Patrik Tillman, Nils Vinberg och Karin Wallin-Norman. Christer Andersson omvaldes till styrelsens ordförande. Besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med oförändrat

150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med oförändrat 100 000 kronor vardera till de av styrelsens ledamöter som ej är anställda i bolaget, varmed det totala arvodet uppgår till 550 000 kronor.

De registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2012. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, beslut om valberedning, ändring av bolagsordningen avseende kallelse till stämma och revisorers mandattid samt beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier enligt förslag i kallelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Andersson, styrelsens ordförande, telefon: 0707-52 60 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2011 CET 18.00.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom cirka 1 300 externa återförsäljare i cirka 35 länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fem egna butiker i Stockholm, Kungsbacka, Barkarby, Los Angeles och Köpenhamn. Odd Molly har 57 anställda. Bolagets lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå tillwww.oddmolly.com och klicka "sign up for our newsletter”.

Follow EXKLUSIV VARDAG

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar